Kairly

Týdeník škola hrou

Magazín o vzdělávání a výchově. Především o tom alternativním.

Týdeník škola hrou
  • Every Thursday at 12:00
  • #18
  • 2 readers
  • Jan Mikula
  • 25 Kč měsíčně

Issue from 21. 3. 2019

Jan Mikula Jan Mikula • Weekly

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni , Eduin

Co ukázal Matematický klokan: nejúspěšnější nebývají jedničkáři. Netypická soutěž odhalí talenty, které učitelům unikají

Znáte to – koná se matematická olympiáda a škola na ní vyšle jednoho, dva nejlepší žáky s vášní pro čísla. Vedle toho tu ale posledních téměř pětadvacet let probíhá soutěž Matematický klokan, které se mohou účastnit všechny děti. Plodí to zajímavé věci: tak třeba se ukazuje, že ti nejúspěšnější řešitelé často vůbec nejsou ti, kterým jde matematika ve škole. Díky specifickému výběru úloh nabízí Klokan možnost vyhledávat i nadané děti. O Klokanovi jsme si povídali se zakladatelem české verze Josefem Molnárem z Katedry algebry a matematiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Didaktik a matematik Josef Molnár
Read the article (4 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Škola je určena pro dospělé, ne pro děti

Jedním z nejvíce frustrujících přesvědčení, na které narazíte, když zvažujete nebýt součástí školského systému, je, že děti POTŘEBUJÍ školu. Dokonce, i když existuje ochotný a schopný rodič, který zajistí vzdělání svých dětí mimo systém, lidé stále odmítají věřit, že děti mohou prožít celé své dětství bez zásahu školy. Mnozí věří, že škola je navržena tak, aby přesně odpovídala tomu, co děti potřebují, aby se staly schopnými dospělými.

Tomu já nevěřím. Ve skutečnosti se mi mnohem častěji zdá, že škola nebyla vůbec navržena s ohledem na potřeby dětí.

Pokud by škola byla pro děti, byla by respektována jejich práva.

Jejich právo na souhlas, svobodu (myšlení, čas, tělo), soukromí, prostor, vlastnictví věcí, vyjádření názoru, sledování vlastních zájmů. Aby nebyly vystaveny hanbě, trestu, nátlaku, násilí, náročným požadavkům a hodnocení.

Pokud by škola byla pro děti, bylo by v ní více autonomie.

Read the article (3 min read)
Pedagogicke.info

Pedagogicke.info

Jindřich Papež: Práce s nadanými žáky ve Svobodné chebské škole

Svobodná chebská škola, jež v sobě spojuje úplnou základní školu a gymnázium s osmiletým vzdělávacím programem, se mimo jiné orientuje na identifikaci a podporu nadaných žáků.

„Jak poznat nadané dítě a jak hledat nadání? Těmito otázkami ve Svobodné chebské škole začínáme,“ jak uvádí zástupce ředitelky Ing. Jindřich Papež. Přístup školy k identifikaci a podpoře nadaných popisuje takto:

Pokud si vezmeme v úvahu třídu, kde počet studentů je již statisticky významný, pak podle Gaussova rozdělení by tato třída měla obsahovat malé množství nadprůměrných dětí, avšak na druhou stranu i děti podprůměrné. Zbytek by tvořily průměrné děti, které nikterak nevybočují svým intelektem či schopnostmi. Nasnadě je otázka, zda tyto nadprůměrné děti jsou nadané či jen vybočují svojí pílí a schopností se učit.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum , Scio

Očima libertariána: Jak vybírat školu pro dítě?

A protože libertariáni nežijí pouze teoriemi o lepší společnosti a ekonomické prosperitě zajištěné minimálním státem, v tomto článku se nedozvíte nic o tom, že vzorem dnešního „západního“ školského systému byla pruská kadetka ani že produktem státem organizovaného školství měl být od počátku poslušný poddaný.

Dokonce se ani nedozvíte nic o tom, proč je vzdělání soukromý statek a proč by úrovni vzdělání pomohla jeho úplná odluka od státu. Zkusil jsem totiž dát dohromady pouze seznam kritérií, které by mohly být jakýmsi vodítkem pro tápající rodiče.

Read the article (6 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Čas strávený hraním videoher může mít pozitivní vliv na malé děti

Ačkoli je hraní videoher pro děti oblíbenou činností, jejich dopad na zdraví byl dosud vnímán spíše jako negativní. Ve studii provedené výzkumným týmem na Columbia University’s Mailman School of Public Health a jejich kolegy z Paris Descartes University byl vyhodnocen vztah mezi množstvím času stráveným hraním videoher a duševním zdravím, kognitivními a společenskými dovednostmi u dětí. Bylo zjištěno, že hraní videoher může mít na malé děti pozitivní vliv. Výsledky studie byly publikovány online v časopise Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Read the article (2 min read)
Pedagogicke.info

Pedagogicke.info

Petice za souhlas se vznikem střední školy při MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi

Z textu petice vybíráme: "Krajský úřad Pardubického kraje i MŠMT se k žádosti vyjádřili zamítavě, a to s odkazem na nesoulad s dlouhodobým záměrem a volné kapacity jiných středních škol v kraji. Ohledně oprávněnosti tohoto postupu již v loňském roce jiné školy podaly žalobu, krom toho dlouhodobý záměr uvádí výjimku v podobě oborů přírodovědného zaměření nebo oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných. Na přírodovědné lyceum se tedy tato výjimka přímo vztahuje. Na pedagogické se vztahuje nepřímo – šlo by totiž o lyceum, které připravuje budoucí asistenty a učitele pro práci v inkluzivní škole, kterých je nyní nedostatek."

V Chrudimi 17. 3. 2019

MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi podala v září 2018 v řádném termínu žádost o zápis středního stupně vzdělávání – konkrétně pedagogického lycea a přírodovědného lycea. Součástí žádosti byly všechny náležitosti podle § 147 Školského zákona.

Read the article (1 min read)

Kairly

Čtěte jen to, co vás zajímá.