Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum

Magazín o vzděláváni bez hranic.

Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Učme se, jak učit o médiích

Ústav Katedry divadelních a filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci stál za konferencí FLOW s názvem Kurikulární pasti mediálních studií. Výuka mediálních studií na teatrologické a filmově-teoretické katedře Univerzity Palackého v Olomouci je přitom bohatě zastoupena a probíhá v několika podobách: na bakalářském a magisterském stupni v podobě jedno- i dvouoborových televizních a rozhlasových studií, na doktorském stupni v programech Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize a Studia kulturních průmyslů. Katedra dále samozřejmě nabízí studium divadelních a filmových studií. Na stejné fakultě se dále nachází

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Proč jsou změny školních osnov v pořádku?

Před nedávnem ministerstvo školství provedlo takzvanou malou revizi. Do Rámcových vzdělávacích programů (RVP) přibyla informatika. Pozdě, ale přece. A pár věcí z jiných předmětů se tedy muselo škrtnout. To proto, aby se vůbec mohlo všechno stihnout (stejně se nestihne). A právě škrtání vyvolalo bouři nevole. Podívejme se na to, kdo je pobouřen a proč.

Read the article (5 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole? Jde to kdekoliv

Na rozdíl od základní školy se v mateřské škole o individuální vzdělávání nežádá, ale pouze se oznamuje, a to kdykoliv v průběhu školního roku. Není proto ze strany vedení možné, aby nebylo povoleno. Přesto, pokud jsou rodiče o formě předškolního vzdělávání rozhodnuti už delší dobu, je lepší vybrat takovou mateřskou školu, kde mají s podobným přístupem zkušenosti. Ulehčí jim to i dítěti povinné přezkoušení.

Stejně tak se dá individuální vzdělávání jednoduše zrušit a navázat prezenční docházkou. Podmínky si určuje každá mateřská škola sama a je lepší si je předem ujasnit.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jak poskytnout žákovi profesionální zpětnou vazbu

Co je zpětná vazba? Tak například „zpětná vazba je informace, kterou učící se jedinec dostává od někoho jako reakci na svůj výkon“. (Laufková, Starý a kol., 2016, s. 60). Podle této definice lze zpětnou vazbu považovat za určitou interakci mezi dvěma osobami, kdy jednou z těchto osob je ve školním prostředí žák. Druhá osoba pak pozoruje žákův výstup, výsledek práce, který hodnotí. Na základě struktury školního prostředí je možné si představit v pozici druhé osoby učitele, ale nejedná se o tvrzení, které z definice přímo vyplývá.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Začátek školního roku tady nikdo moc neprožívá

V australských školách je první školní den ještě daleko a do nových ročníků děti nastoupí až začátkem příštího roku po hlavních šestitýdenních letních prázdninách. A nákupní šílenství tak, jak jej známe z českých obchodů, které už v půlce prázdnin začnou ve svých letácích – k velké radosti dětí – inzerovat své „back to school“? Nic takového. S malým předstihem (v prosinci) se budou pouze řešit objednávky pomůcek na další školní rok. Rodičů se to však netýká, protože vše za ně obstará škola. Děti na základních školách nemají žádné učebnice a balíček potřebných věcí k výuce (sešity, pastelky, tužky, gumy, lepidla…) si škola objednává jednotně pro každou třídu a veškeré materiály tam i celoročně zůstávají.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Největší překážkou jsou rodiče

Rodičů opravdu nespokojených s českým školstvím je málo. V průměru zhruba jeden v každé třídě. V médiích sice najdeme mnoho kritiky současného stavu, ale zdaleka ne vždy pochází od rodičů. Když to zjednodušíme, tak nejvíc kritické jsou dvě skupiny lidí. Na jedné straně konzervativci: chtěli by vysoce náročnou školu a s tím spojenou vyšší selektivitu, větší kázeň a respekt k autoritě. „Za nás byly na žáky jiné nároky,“ říkají. Zpravidla jde o odpůrce inkluze. Takové postoje jsou typické spíše pro starší generaci – a to i u českých elit včetně akademických.

Read the article (7 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Aby děti chtěly smysluplnou práci, musí se to naučit ve škole

ScioŠkola České Budějovice

Dnes začíná ve školách další desetiletí. Proč desetiletí? Jeden školní rok je dlouhá doba pro žáky, mohou se hodně naučit, ba se za jeden rok i změnit. Ale školství ani jednotlivá škola se za rok nezmění. I deset let může být málo. A já chci psát o zásadní změně. Mají‑li dnešní žáci žít spokojené a plnohodnotné životy v druhé polovině 21. století, potřebujeme změnit celkový přístup. Škola už dál nemůže být místem, kde žáci poslušně plní pokyny a ukázněně dělají věci, jejichž smysl nechápou, nemůže dál být založena na tom, že do učení žáky nutíme. Musíme se naučit vycházet z přirozené potřeby dětí se učit, podporovat jejich zvídavost a samostatnost.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Finanční gramotnost jako černé svědomí českého školství

Fakt, že finanční gramotnost žáci během školní docházky nezískají, potvrzují běžně sami dospívající. V rámcovém vzdělávacím programu lze sice najít několik oblastí, které do této problematiky spadají, ale jsou přednášeny pouze okrajově. Abych byla konkrétní – žáci jsou seznámeni se základními pojmy, ale ne s reálným fungováním. Většinou proto nedokáží získané informace sami používat.

Ovšem vinu rozhodně nenesou učitelé, kteří se musejí neustále přizpůsobovat – vzdělávacímu plánu školy nebo učebnicích, jež jsou mnohdy zastaralé. Přitom by bylo velmi snadné zapojit finanční gramotnost i do matematiky, pokud by žáci počítali například reálnou hodnotu peněz v důsledku inflace namísto toho, kolik zemědělci sklidí obilí…

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Hry jsou vzdělávacím kořením – přispívají k lepšímu pochopení látky i společenskému porozumění

Prásk! Dveře malého bytu se otřásají pod neustávajícím bušením. Opakující se rány nevěstí v květnu roku 1942 nic dobrého. Gestapo pátrá po odbojářích, kteří v Praze zabili Reinharda Heydricha, a k zatčení jim stačí jakákoli záminka, třeba nevhodné letáky. Kam tyto letáky před gestapem schovat? Tuto úlohu již musí žáci vyřešit v hodině dějepisu sami. Učitel jim odpověď neposkytne. O temném období druhé světové války se tentokrát vzdělávají ne skrze odborný výklad, ale interaktivní počítačovou hru Attentat 1942.

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Řekni Ř. Neřeknu! aneb Logopedie jako první cílené učení

Kdy začít s nácvikem řeči? Jednoznačnou odpověď asi jen těžko dostanete. Názory se různí u logopedů, a ještě víc u samotných rodičů. Někdo tvrdí, že jakmile se dítě naučí souvisle mluvit, je na čase ho popostrčit správným směrem, protože se to v opačném případě naučí špatně. Vedle toho se ale objevují názory, že se děti dříve nebo později samy zdokonalí. Některé ve třech letech, jiné v sedmi…

Pokud patříte spíše do první skupiny, můžete nejprve začít doma. Neopravujte dítě, nedělá to naschvál, ale snažte se ho rozmluvit. Prohlížením knih, popisováním věcí kolem vás apod. Také už možná víte, že s rozvojem řeči souvisí i jemná a hrubá motorika. Můžete proto podpořit i tu.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Divadlo, které za vámi kdykoliv přijde až do školy

Streamovací služby se těší velké popularitě. Na internetu jsou dostupné platformy, na kterých si uživatelé internetu přehrají hudbu, film či seriál. V loňském roce přibyla na českém trhu novinka – streamovací služba divadelních představení Dramox. Za portálem Dramox stojí vystudovaný divadelní teoretik Martin Zavadil, zakladatel společnosti Weemazz 2.0 Radim Horák a internetový podnikatel Martin Hájek.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Soukromé školy nevysávají veřejné školství. Jen umožňují vybrat si

Představme si, že by v nějakém městě měli nemocnici, která všechny zraněné končetiny amputuje. A kdyby někdo chtěl zřídit nemocnici soukromou, kde postupují jinak, tak by to město zakázalo a slibovalo by si od toho opětovný nárůst pacientů v městském zařízení. Co by se stalo? Ti, kteří po amputaci netouží, by stejně do městské nemocnice nešli. Svěřovali by se různým pokoutným „domácím lékařům“ nebo by si doma zašívali nohy sami. Možná by si pár nejbohatších zajistilo operaci v cizině, a dost možná by mezi nimi byli i předseda vlády či ministr zdravotnictví, kteří by se sami do soukolí jimi budovaného systému nesvěřili.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Na online zkoušky dohlédne umělá inteligence z České republiky

Vzdělávací společnost Scio musela v loňském i letošním školním roce neplánovaně a v krátkém čase zajistit online podobu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které nahrazují či doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku i na Slovensku. Reagovala tak na nepříznivý vývoj pandemie COVID-19. Od té doby uspořádala více než 78 tisíc online zkoušek, nyní plánuje udržet jejich online podobu i do budoucna, avšak s využitím vlastního moderního testovacího prostředí. 

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Covid zesílil problémy, se kterými se školství potýká dlouhodobě

„Mám za sebou 13 let praxe a ani jednou se mi nestalo, že bych pomyslela na odchod z profese. Teď takové myšlenky mám. Učení miluji, potřebuji ale osobní kontakt se třídou… Zatěžuje mě myšlenka na to, že se někteří žáci už vzdali… A já cítím bezmoc…“ To je jedna z reakcí, kterou zaznamenal aktuální výzkum agentury PAQ Researchmezi českými učiteli. „V průběhu pandemie se středně těžké symptomy úzkostí a depresí projevily u 11 až 19 % Čechů. U učitelů je to až 38 %, ačkoli u některých může jít jen o krátkodobé problémy,” komentoval výsledky výzkumu sociolog

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jakou maturitu si uděláte, takovou ji máte

„Otázka číslo 2: Prokaryotní a eukaryotní buňka, funkční struktury a vztahy uvnitř buňky.“ Přáli byste si něco takového vytáhnout u maturitní zkoušky z biologie? A nebo ještě jinak: kdo z vás, kteří máte už alespoň deset let od maturity, si pamatujete jakou otázku jste si vytáhli a hlavně, co jste na ní odpovídali? Pusto? Prázdno? Možná kdybyste měli možnost dělat moderní maturitu, jakou dělají maturanti třeba na ScioŠkole, přeci jenom byste si z ní odnesli něco víc, než jen kus papíru stvrzující její složení.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Kdo říká, že do třídy patří jen jeden učitel?

Do naší základní školy jsem začala chodit při mateřské dovolené na dvě hodiny týdně jako dobrovolník. Protože jsem sama učitelka, lákalo mě nové poznání a hlavně jsem byla zvědavá, jak to v australské škole chodí. Nebylo těžké se do školy dostat, protože učitelé v australských základních školách (zejména těch nižších ročníků) pomoc rodičů velmi vítají. Ze začátku jsem dohlížela na děti v 1. třídě při výměně knížek na čtení a pomáhala při skupinových aktivitách v anglickém jazyce. Ty dávají dětem velký prostor pro jejich imaginaci a kreativitu, a protože se stříhá, maluje, lepí, je každá ruka navíc dobrá.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Politici ukázali, co si myslí o budoucnosti školství

Dne 8. června 2021 se uskutečnila debata zástupců sněmovních stran o školství, kterou uspořádala nezisková organizace Učitel naživo. Smyslem debaty bylo reagovat na výzvy, jež předložila iniciativa Domácí úkoly 2021. Pozvání přijalo celkem devět hostů: ministr školství Robert Plaga (nestraník za ANO), poslanci Petr Gazdík (STAN), Martin Baxa (ODS), Pavel Jelínek (SPD) a Marek Výborný (KDU-ČSL), člen výboru Turnaje mladých fyziků Daniel Mazur (Piráti), náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Klíma (TOP 09), poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) a předsedkyně Krajské rady KSČM Marta Semelová.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Pozor, následující text může vyvolat vzpomínky na trauma

Smyslem varujících upozornění neboli trigger warnings („upozornění na spouštěče“) je podat čtenáři informaci o tématech, která budou zmíněna v článku nebo (audio)vizuálním díle a která v něm zároveň mohou vyvolat vzpomínku na traumatickou událost.

Běžně se v médiích setkáváme s označením „nevhodné pro osoby mladší XY let,“ nicméně samotné upozornění na potenciální spouštěč traumatu neříká, kdo si obsah má nebo nemá prohlédnout – pouze konstatuje, jaká témata se v obsahu objeví, a konečné rozhodnutí, jestli si obsah přečíst, zhlédnout nebo poslechnout, leží na čtenáři, respektive divákovi či posluchači.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Lesní office je lepší než home office

Aleše Miklíka to odjakživa táhlo ve volných chvílích do přírody. Ne tak jako většinu smrtelníků, ale na dlouhé a dlouhé hodiny. Nakonec se rozhodl pro radikální změnu a dnes se věnuje lesní terapii, která má bohatou historii v Japonsku. Zároveň ale nezanevřel ani na svět médií, ve kterém se dlouho pohyboval, ale našel průnik obou světů. Vedle lesní terapie se stará také o mediální aktivity Hnutí DUHA.

Začnu trochu oklikou: pamatujete, kolik posměšků kdysi sklidil Miloš Zeman, když prohlásil, že na Vysočině bude objímat stromy? Ať už si o současném prezidentovi myslíte cokoliv, předpokládám, že tohle by u vás posměšek nikdy nevzbudilo…

Read the article (8 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Hůře se soustředí, studijní produktivita klesá. Sociální izolace přivodila studentům problémy s učením

Těšil se na nové prostředí, spolužáky a vše, co k vysokoškolskému životu patří. Už rok ale student prvního ročníku informatiky Tomáš Havlíček sedí v pokoji u počítače a ostatní studenty zná jen z obrazovky, pokud si zapnou webkamery. „Fakultu jsem viděl pouze jednou, při zápisu. Celé moje dosavadní vyučování je online. Zpočátku, protože to byl pro mě jiný svět, jsem vůbec nevěděl, co se ode mě očekává, neměl jsem se s kým poradit. Zaběhlé pořádky na vysoké jsem si tak musel vydedukovat,“ popsal svou zkušenost mladík.

Read the article (2 min read)